hoc@key Ergebnisdienst

XML Schnittstelle

FELD18 • HSH-VL1-D

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Liga>
 <AFMT>4</AFMT>
 <AOTI>Hamburg/Schleswig-Holstein</AOTI>
 <ATIT>1. Verbandsliga - Damen</ATIT>
 <AMEL>1</AMEL>
 <Tag>
 <DLFD>0</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG></DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>1</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-08-25</DDAG>
 <DNAM>Spieltag 17</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>2</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-08-26</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>3</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-01</DDAG>
 <DNAM>Spieltag 19</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>4</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-02</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>5</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-08</DDAG>
 <DNAM>Spieltag 18</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>6</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-09</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>7</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-15</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>8</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-16</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>9</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-22</DDAG>
 <DNAM>Spieltag 20</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>10</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-23</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>11</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-04-07</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>12</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-04-14</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>13</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-04-28</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>14</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-05-04</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>15</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-05-05</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>16</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-05-12</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>17</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-05-19</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>18</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-05-26</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>19</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-06-02</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>20</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2019-06-16</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Gruppe>
 <GLFD>1</GLFD>
 <GIDE>29</GIDE>
 <GNAM></GNAM>
 <GRDE>1</GRDE>
 <GSYS>DR</GSYS>
 <GTAX>1</GTAX>
 <GTAB>GS</GTAB>
 <Team>
  <TLFD>1</TLFD>
  <TIDE>185</TIDE>
  <TNAM>SV Bergstedt</TNAM>
  <TNTT>Bergstedt</TNTT>
  <TNKU>SVBerg</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>269</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>2</TLFD>
  <TIDE>186</TIDE>
  <TNAM>HC St. Pauli</TNAM>
  <TNTT>St. Pauli</TNTT>
  <TNKU>HCStP</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>536</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>3</TLFD>
  <TIDE>187</TIDE>
  <TNAM>TG Heimfeld 2</TNAM>
  <TNTT>TGH 2</TNTT>
  <TNKU>TGH 2</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>258</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>4</TLFD>
  <TIDE>188</TIDE>
  <TNAM>Victoria Hamburg</TNAM>
  <TNTT>Victoria</TNTT>
  <TNKU>VH</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>271</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>5</TLFD>
  <TIDE>189</TIDE>
  <TNAM>Phönix Lübeck</TNAM>
  <TNTT>Lübeck</TNTT>
  <TNKU>PhL</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>348</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>6</TLFD>
  <TIDE>190</TIDE>
  <TNAM>Hamburger Polo Club 2</TNAM>
  <TNTT>Polo 2</TNTT>
  <TNKU>HPC 2</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>278</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>7</TLFD>
  <TIDE>191</TIDE>
  <TNAM>THC Horn-Hamm 2</TNAM>
  <TNTT>Horn-Hamm 2</TNTT>
  <TNKU>THCH 2</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>264</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>8</TLFD>
  <TIDE>192</TIDE>
  <TNAM>1. Kieler HTC 2</TNAM>
  <TNTT>Kiel 2</TNTT>
  <TNKU>1.KHTC 2</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>323</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>1</SLFD>
  <SIDE>1166</SIDE>
  <SNAM>01</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR>17:30</SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM>(0:0)</SBEM>
  <SSRI>UHC</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>UHC</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>2</SLFD>
  <SIDE>1167</SIDE>
  <SNAM>02</SNAM>
  <SDLF>10</SDLF>
  <SDAG>2018-09-23</SDAG>
  <SUHR>18:30</SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>2:2</SRES>
  <SBEM>(2:0)</SBEM>
  <SSRI>Klipper</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Klipper</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>3</SLFD>
  <SIDE>1168</SIDE>
  <SNAM>03</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2019-06-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>4</SLFD>
  <SIDE>1169</SIDE>
  <SNAM>04</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2019-05-19</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>5</SLFD>
  <SIDE>1170</SIDE>
  <SNAM>05</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2019-05-04</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>6</SLFD>
  <SIDE>1171</SIDE>
  <SNAM>06</SNAM>
  <SDLF>12</SDLF>
  <SDAG>2019-04-14</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>7</SLFD>
  <SIDE>1172</SIDE>
  <SNAM>07</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-09-15</SDAG>
  <SUHR>16:30</SUHR>
  <SORT>SV Bergstedt</SORT>
  <SOID>401</SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>185</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>SV Bergstedt</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>4:4</SRES>
  <SBEM>(2:2)</SBEM>
  <SSRI>UHC</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>UHC</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>8</SLFD>
  <SIDE>1173</SIDE>
  <SNAM>08</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2019-04-28</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm</SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>9</SLFD>
  <SIDE>1174</SIDE>
  <SNAM>09</SNAM>
  <SDLF>12</SDLF>
  <SDAG>2019-04-14</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm</SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>10</SLFD>
  <SIDE>1175</SIDE>
  <SNAM>10</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2019-05-12</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm</SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>11</SLFD>
  <SIDE>1176</SIDE>
  <SNAM>11</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>4:3</SRES>
  <SBEM>0:0</SBEM>
  <SSRI>Horn-Hamm</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Horn-Hamm</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>12</SLFD>
  <SIDE>1177</SIDE>
  <SNAM>12</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT> THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>1:3</SRES>
  <SBEM>(0:3)</SBEM>
  <SSRI>HTHC</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>HTHC</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>13</SLFD>
  <SIDE>1178</SIDE>
  <SNAM>13</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2019-06-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm</SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>14</SLFD>
  <SIDE>1179</SIDE>
  <SNAM>14</SNAM>
  <SDLF>10</SDLF>
  <SDAG>2018-09-23</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT> THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>186</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>HC St. Pauli</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>3:0</SRES>
  <SBEM>1:0</SBEM>
  <SSRI>TTK</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>TTK</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>15</SLFD>
  <SIDE>1180</SIDE>
  <SNAM>15</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2019-05-26</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>16</SLFD>
  <SIDE>1181</SIDE>
  <SNAM>16</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2019-06-16</SDAG>
  <SUHR>18:00</SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>17</SLFD>
  <SIDE>1182</SIDE>
  <SNAM>17</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>0:3</SRES>
  <SBEM>(0:1)</SBEM>
  <SSRI>Lüneburg</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Lüneburg</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>18</SLFD>
  <SIDE>1183</SIDE>
  <SNAM>18</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-09-15</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>0:1</SBEM>
  <SSRI>Lüneburg</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Lüneburg</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>19</SLFD>
  <SIDE>1184</SIDE>
  <SNAM>19</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2019-04-07</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>20</SLFD>
  <SIDE>1185</SIDE>
  <SNAM>20</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2019-05-19</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>21</SLFD>
  <SIDE>1186</SIDE>
  <SNAM>21</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2019-05-04</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Am Waldschlößchen</SORT>
  <SOID>392</SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>187</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>TG Heimfeld 2</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>22</SLFD>
  <SIDE>1187</SIDE>
  <SNAM>22</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2019-04-07</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>23</SLFD>
  <SIDE>1188</SIDE>
  <SNAM>23</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-09-15</SDAG>
  <SUHR>10:00</SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>3:1</SRES>
  <SBEM>neue Anschlagzeit</SBEM>
  <SSRI>Horn-Hamm</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Horn-Hamm</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>24</SLFD>
  <SIDE>1189</SIDE>
  <SNAM>24</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2019-04-28</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>25</SLFD>
  <SIDE>1190</SIDE>
  <SNAM>25</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2019-06-16</SDAG>
  <SUHR>18:00</SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>26</SLFD>
  <SIDE>1191</SIDE>
  <SNAM>26</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2019-05-26</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>27</SLFD>
  <SIDE>1192</SIDE>
  <SNAM>27</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR>16:30</SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM>(1:0)</SBEM>
  <SSRI>St. Pauli</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>St. Pauli</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>28</SLFD>
  <SIDE>1193</SIDE>
  <SNAM>28</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2019-05-19</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Lokstedter Steindamm</SORT>
  <SOID>402</SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>188</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>Victoria Hamburg</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>29</SLFD>
  <SIDE>1194</SIDE>
  <SNAM>29</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>0:3</SRES>
  <SBEM>(0:1)</SBEM>
  <SSRI>Kiel</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Kiel</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>30</SLFD>
  <SIDE>1195</SIDE>
  <SNAM>30</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2019-05-04</SDAG>
  <SUHR>17:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>31</SLFD>
  <SIDE>1196</SIDE>
  <SNAM>31</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2019-05-12</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>32</SLFD>
  <SIDE>1197</SIDE>
  <SNAM>32</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2019-05-05</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>33</SLFD>
  <SIDE>1198</SIDE>
  <SNAM>33</SNAM>
  <SDLF>3</SDLF>
  <SDAG>2018-09-01</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>(1:0)</SBEM>
  <SSRI>1. Kieler HTC</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>1. Kieler HTC</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>34</SLFD>
  <SIDE>1199</SIDE>
  <SNAM>34</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-09-22</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>(1:1)</SBEM>
  <SSRI>THC Ahrensburg</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>THC Ahrensburg</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>35</SLFD>
  <SIDE>1200</SIDE>
  <SNAM>35</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2019-06-02</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> LBV Phönix </SORT>
  <SOID>404</SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>189</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>Phönix Lübeck</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>36</SLFD>
  <SIDE>1201</SIDE>
  <SNAM>36</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM>1:1</SBEM>
  <SSRI>Blankenese</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Blankenese</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>37</SLFD>
  <SIDE>1202</SIDE>
  <SNAM>37</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2019-05-19</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>38</SLFD>
  <SIDE>1203</SIDE>
  <SNAM>38</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2019-06-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>39</SLFD>
  <SIDE>1204</SIDE>
  <SNAM>39</SNAM>
  <SDLF>12</SDLF>
  <SDAG>2019-04-14</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>40</SLFD>
  <SIDE>1205</SIDE>
  <SNAM>40</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2019-04-28</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>41</SLFD>
  <SIDE>1206</SIDE>
  <SNAM>41</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-09-15</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>5:0</SRES>
  <SBEM>2:0</SBEM>
  <SSRI>Rissen</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>Rissen</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>42</SLFD>
  <SIDE>1207</SIDE>
  <SNAM>42</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2019-05-05</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>Kunstrasenplatz Polo</SORT>
  <SOID>787</SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>190</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 2</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>43</SLFD>
  <SIDE>1208</SIDE>
  <SNAM>43</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2019-06-16</SDAG>
  <SUHR>18:00</SUHR>
  <SORT> THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>44</SLFD>
  <SIDE>1209</SIDE>
  <SNAM>44</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2019-04-07</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>45</SLFD>
  <SIDE>1210</SIDE>
  <SNAM>45</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT> THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>(1:1)</SBEM>
  <SSRI>St. Pauli</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>St. Pauli</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>46</SLFD>
  <SIDE>1211</SIDE>
  <SNAM>46</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2019-05-04</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>47</SLFD>
  <SIDE>1212</SIDE>
  <SNAM>47</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2019-05-26</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>48</SLFD>
  <SIDE>1213</SIDE>
  <SNAM>48</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2019-05-12</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>49</SLFD>
  <SIDE>1214</SIDE>
  <SNAM>49</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT> THC Horn-Hamm </SORT>
  <SOID>397</SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID>191</STID>
  <STIG>192</STIG>
  <STEA>THC Horn-Hamm 2</STEA>
  <STEG>1. Kieler HTC 2</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI>St. Pauli</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>St. Pauli</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>50</SLFD>
  <SIDE>1215</SIDE>
  <SNAM>50</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2019-05-12</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>185</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>51</SLFD>
  <SIDE>1216</SIDE>
  <SNAM>51</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2019-05-26</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>186</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>HC St. Pauli</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>52</SLFD>
  <SIDE>1217</SIDE>
  <SNAM>52</SNAM>
  <SDLF>5</SDLF>
  <SDAG>2018-09-08</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>187</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>TG Heimfeld 2</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM>(1:0)</SBEM>
  <SSRI>THC Ahrensburg</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>THC Ahrensburg</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>53</SLFD>
  <SIDE>1218</SIDE>
  <SNAM>53</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR>13:00</SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>188</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>Victoria Hamburg</STEG>
  <SRES>2:3</SRES>
  <SBEM>(1:2)</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>54</SLFD>
  <SIDE>1219</SIDE>
  <SNAM>54</SNAM>
  <SDLF>1</SDLF>
  <SDAG>2018-08-25</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>189</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>Phönix Lübeck</STEG>
  <SRES>2:3</SRES>
  <SBEM>(2:2)</SBEM>
  <SSRI>THC Ahrensburg</SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1>THC Ahrensburg</SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>55</SLFD>
  <SIDE>1220</SIDE>
  <SNAM>55</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2019-06-16</SDAG>
  <SUHR>18:00</SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>190</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>56</SLFD>
  <SIDE>1221</SIDE>
  <SNAM>56</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2019-04-28</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT>1. Kieler HTC</SORT>
  <SOID>582</SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID>192</STID>
  <STIG>191</STIG>
  <STEA>1. Kieler HTC 2</STEA>
  <STEG>THC Horn-Hamm 2</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Tabelle>
  <Zeile>
   <XPLZ>1</XPLZ>
   <XTLF>4</XTLF>
   <XTID>188</XTID>
   <XNAM>Victoria Hamburg</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>13:3</XTOR>
   <XPUN>12</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>2</XPLZ>
   <XTLF>5</XTLF>
   <XTID>189</XTID>
   <XNAM>Phönix Lübeck</XNAM>
   <XSPL>6</XSPL>
   <XTOR>12:11</XTOR>
   <XPUN>12</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>3</XPLZ>
   <XTLF>6</XTLF>
   <XTID>190</XTID>
   <XNAM>Hamburger Polo Club 2</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>10:4</XTOR>
   <XPUN>7</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>4</XPLZ>
   <XTLF>1</XTLF>
   <XTID>185</XTID>
   <XNAM>SV Bergstedt</XNAM>
   <XSPL>5</XSPL>
   <XTOR>10:7</XTOR>
   <XPUN>7</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>5</XPLZ>
   <XTLF>2</XTLF>
   <XTID>186</XTID>
   <XNAM>HC St. Pauli</XNAM>
   <XSPL>5</XSPL>
   <XTOR>9:9</XTOR>
   <XPUN>7</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>6</XPLZ>
   <XTLF>8</XTLF>
   <XTID>192</XTID>
   <XNAM>1. Kieler HTC 2</XNAM>
   <XSPL>6</XSPL>
   <XTOR>11:15</XTOR>
   <XPUN>5</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>7</XPLZ>
   <XTLF>7</XTLF>
   <XTID>191</XTID>
   <XNAM>THC Horn-Hamm 2</XNAM>
   <XSPL>5</XSPL>
   <XTOR>4:14</XTOR>
   <XPUN>3</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>8</XPLZ>
   <XTLF>3</XTLF>
   <XTID>187</XTID>
   <XNAM>TG Heimfeld 2</XNAM>
   <XSPL>5</XSPL>
   <XTOR>4:10</XTOR>
   <XPUN>2</XPUN>
  </Zeile>
 </Tabelle>
 </Gruppe>
</Liga>

 
Menü
» Info zum ...
» Wer spielt wo?
» Saison Archiv
» Schnittstellen
Auswahl

» Alle aktuellen Ligen
XML Datei
» XML Datei
 

» Impressum   » Datenschutz © 2018 • hockey.de