hoc@key Ergebnisdienst

XML Schnittstelle

FELD18 • HSH-JM-MB

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Liga>
 <AFMT>4</AFMT>
 <AOTI>Hamburg/Schleswig-Holstein</AOTI>
 <ATIT>Regionalliga - Mädchen B</ATIT>
 <AMEL>1</AMEL>
 <Tag>
 <DLFD>0</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG></DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>1</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-15</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>2</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-22</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>3</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-29</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>4</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-05-27</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>5</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-02</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>6</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-03</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>7</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-10</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>8</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-17</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>9</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-24</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>10</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-30</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>11</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-07-01</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>12</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-08-19</DDAG>
 <DNAM>ZR</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>13</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-02</DDAG>
 <DNAM>ZR und PL 6-9</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>14</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-08</DDAG>
 <DNAM>ZR</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>15</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-09</DDAG>
 <DNAM>ZR und PL 6-9</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>16</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-16</DDAG>
 <DNAM>ZR und PL 6-9</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>17</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-22</DDAG>
 <DNAM>ER</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>18</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-23</DDAG>
 <DNAM>FInale</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Gruppe>
 <GLFD>1</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Gruppe 1</GNAM>
 <GRDE>1</GRDE>
 <GSYS>ER</GSYS>
 <GTAX>1</GTAX>
 <GTAB>GS</GTAB>
 <Team>
  <TLFD>1</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhoster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>2</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>THK Rissen 1</TNAM>
  <TNTT>Rissen 1</TNTT>
  <TNKU>Rissen 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>274</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>3</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Marienthaler THC 1</TNAM>
  <TNTT>Marienthal 1</TNTT>
  <TNKU>MTHC 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>259</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>4</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Der Club an der Alster 1</TNAM>
  <TNTT>Alster 1</TNTT>
  <TNKU>Alster 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>256</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>5</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>TTK Sachsenwald 1</TNAM>
  <TNTT>TTK 1</TNTT>
  <TNKU>TTK 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>479</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>6</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Klipper THC 1</TNAM>
  <TNTT>Klipper 1</TNTT>
  <TNKU>Klipper 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>267</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>7</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>8</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Großflottbeker THGC 1</TNAM>
  <TNTT>Flottbek 1</TNTT>
  <TNKU>Flottbek 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>276</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>9</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>SV Bergstedt 1</TNAM>
  <TNTT>Bergstedt 1</TNTT>
  <TNKU>Bergstedt1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>269</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>1</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>15</SNAM>
  <SDLF>1</SDLF>
  <SDAG>2018-04-15</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>2</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>24</SNAM>
  <SDLF>1</SDLF>
  <SDAG>2018-04-15</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Marienthaler THC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM>13:30</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>3</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>30</SNAM>
  <SDLF>1</SDLF>
  <SDAG>2018-04-15</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>9</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>THK Rissen 1</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt 1</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM>9:30</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>4</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>14</SNAM>
  <SDLF>2</SDLF>
  <SDAG>2018-04-22</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>0:1</SRES>
  <SBEM>16:30</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>5</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>18</SNAM>
  <SDLF>2</SDLF>
  <SDAG>2018-04-22</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Marienthaler THC 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM>21.4 16:00 LH</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>6</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>23</SNAM>
  <SDLF>2</SDLF>
  <SDAG>2018-04-22</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>THK Rissen 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM>21.04. 17:00 HW</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>7</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>29</SNAM>
  <SDLF>2</SDLF>
  <SDAG>2018-04-22</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>9</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>SV Bergstedt 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>3:2</SRES>
  <SBEM>10:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>8</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>10</SNAM>
  <SDLF>3</SDLF>
  <SDAG>2018-04-29</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM>12:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>9</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>17</SNAM>
  <SDLF>3</SDLF>
  <SDAG>2018-04-29</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>THK Rissen 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>1:4</SRES>
  <SBEM>26.4 18:15</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>10</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>22</SNAM>
  <SDLF>3</SDLF>
  <SDAG>2018-04-29</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhoster HC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>3:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>11</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>36</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-05-27</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Straße</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>9</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>12</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>12</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-05-27</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>THK Rissen 1</STEG>
  <SRES>5:0</SRES>
  <SBEM>15:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>13</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>16</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-05-27</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM>14:30 LH</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>14</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>9</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-05-27</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Marienthaler THC 1</STEG>
  <SRES>1:5</SRES>
  <SBEM>28.5 19:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>15</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>13</SNAM>
  <SDLF>5</SDLF>
  <SDAG>2018-06-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Marienthaler THC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>0:3</SRES>
  <SBEM>11:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>16</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>19</SNAM>
  <SDLF>5</SDLF>
  <SDAG>2018-06-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>0:1</SRES>
  <SBEM>29.5 16:45</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>17</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>11</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-06-03</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhoster HC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>0:4</SRES>
  <SBEM>17:30</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>18</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>35</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-06-03</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>9</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>SV Bergstedt 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>1.6 17:15</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>19</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>6</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-06-03</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Marienthaler THC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM>16:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>20</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>8</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-06-03</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>THK Rissen 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>12:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>21</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>5</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-06-10</SDAG>
  <SUHR>17:00</SUHR>
  <SORT>bei Rissen!</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>THK Rissen 1</STEG>
  <SRES>2:0</SRES>
  <SBEM>am 08.06.2018</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>22</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>28</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-06-10</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>2:0</SRES>
  <SBEM>15:45 VB</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>23</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>34</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-06-10</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>9</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt 1</STEG>
  <SRES>2:2</SRES>
  <SBEM>9.6 15:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>24</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>7</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-06-10</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>3:2</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>25</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>27</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-06-17</SDAG>
  <SUHR>13:00</SUHR>
  <SORT>Hemmingstedter Weg</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>26</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>33</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-06-17</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>9</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>SV Bergstedt 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>17:30</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>27</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>3</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-06-17</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>THK Rissen 1</STEA>
  <STEG>Marienthaler THC 1</STEG>
  <SRES>0:3</SRES>
  <SBEM>10:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>28</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>21</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-06-24</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>12:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>29</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>26</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-06-24</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>8</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>30</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>2</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-06-24</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Marienthaler THC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>1:4</SRES>
  <SBEM>14:30</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>31</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>32</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-06-24</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>9</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>14:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>32</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>4</SNAM>
  <SDLF>10</SDLF>
  <SDAG>2018-06-30</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhoster HC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM>13:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>33</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>25</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR>15:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Straße</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>34</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>1</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhoster HC 1</STEA>
  <STEG>THK Rissen 1</STEG>
  <SRES>5:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>35</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>20</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>12:00 VB</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>36</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>31</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>9</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>SV Bergstedt 1</STEA>
  <STEG>Marienthaler THC 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>12:00</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Tabelle>
  <Zeile>
   <XPLZ>1</XPLZ>
   <XTLF>7</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Harvestehuder THC 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>12:3</XTOR>
   <XPUN>19</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>2</XPLZ>
   <XTLF>1</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Uhlenhoster HC 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>17:12</XTOR>
   <XPUN>13</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>3</XPLZ>
   <XTLF>6</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Klipper THC 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>15:6</XTOR>
   <XPUN>12</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>4</XPLZ>
   <XTLF>5</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>TTK Sachsenwald 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>11:11</XTOR>
   <XPUN>12</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>5</XPLZ>
   <XTLF>8</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Großflottbeker THGC 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>8:9</XTOR>
   <XPUN>12</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>6</XPLZ>
   <XTLF>4</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Der Club an der Alster 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>6:5</XTOR>
   <XPUN>11</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>7</XPLZ>
   <XTLF>9</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>SV Bergstedt 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>11:14</XTOR>
   <XPUN>10</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>8</XPLZ>
   <XTLF>3</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Marienthaler THC 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>11:12</XTOR>
   <XPUN>8</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>9</XPLZ>
   <XTLF>2</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>THK Rissen 1</XNAM>
   <XSPL>8</XSPL>
   <XTOR>4:23</XTOR>
   <XPUN>3</XPUN>
  </Zeile>
 </Tabelle>
 </Gruppe>
 <Gruppe>
 <GLFD>2</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Zwischenrunde</GNAM>
 <GRDE>2</GRDE>
 <GSYS>ER</GSYS>
 <GTAX>1</GTAX>
 <GTAB>GS</GTAB>
 <Team>
  <TLFD>10</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>11</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhoster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>12</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Klipper THC 1</TNAM>
  <TNTT>Klipper 1</TNTT>
  <TNKU>Klipper 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>3</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>267</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>13</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>TTK Sachsenwald 1</TNAM>
  <TNTT>TTK 1</TNTT>
  <TNKU>TTK 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>4</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>479</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>14</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Großflottbeker THGC 1</TNAM>
  <TNTT>Flottbek 1</TNTT>
  <TNKU>Flottbek 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>5</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>276</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>37</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>42</SNAM>
  <SDLF>12</SDLF>
  <SDAG>2018-08-19</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>12</STLF>
  <STLG>13</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>38</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>44</SNAM>
  <SDLF>12</SDLF>
  <SDAG>2018-08-19</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>11</STLF>
  <STLG>14</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhoster HC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>39</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>41</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>13</STLF>
  <STLG>11</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>3:5</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>40</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>43</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>14</STLF>
  <STLG>10</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>1:3</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>43</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>39</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2018-09-08</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>11</STLF>
  <STLG>12</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhoster HC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>2:2</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>44</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>40</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2018-09-08</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>10</STLF>
  <STLG>13</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>45</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>38</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>12</STLF>
  <STLG>10</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>46</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>46</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>13</STLF>
  <STLG>14</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>5:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>49</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>37</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>10</STLF>
  <STLG>11</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>50</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>45</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>14</STLF>
  <STLG>12</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>0:3</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Tabelle>
  <Zeile>
   <XPLZ>1</XPLZ>
   <XTLF>10</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Harvestehuder THC 1</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>7:3</XTOR>
   <XPUN>10</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>2</XPLZ>
   <XTLF>12</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Klipper THC 1</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>10:4</XTOR>
   <XPUN>7</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>3</XPLZ>
   <XTLF>11</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Uhlenhoster HC 1</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>8:6</XTOR>
   <XPUN>7</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>4</XPLZ>
   <XTLF>13</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>TTK Sachsenwald 1</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>9:11</XTOR>
   <XPUN>4</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>5</XPLZ>
   <XTLF>14</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Großflottbeker THGC 1</XNAM>
   <XSPL>4</XSPL>
   <XTOR>2:12</XTOR>
   <XPUN>0</XPUN>
  </Zeile>
 </Tabelle>
 </Gruppe>
 <Gruppe>
 <GLFD>3</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Plazierung 6-9</GNAM>
 <GRDE>2</GRDE>
 <GSYS>ER</GSYS>
 <GTAX>1</GTAX>
 <GTAB>GS</GTAB>
 <Team>
  <TLFD>15</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Der Club an der Alster 1</TNAM>
  <TNTT>Alster 1</TNTT>
  <TNKU>Alster 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>6</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>256</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>16</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>SV Bergstedt 1</TNAM>
  <TNTT>Bergstedt 1</TNTT>
  <TNKU>Bergstedt1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>7</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>269</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>17</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Marienthaler THC 1</TNAM>
  <TNTT>Marienthal 1</TNTT>
  <TNKU>MTHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>8</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>259</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>18</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>THK Rissen 1</TNAM>
  <TNTT>Rissen 1</TNTT>
  <TNKU>Rissen 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>9</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>274</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>41</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>49</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>16</STLF>
  <STLG>17</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>SV Bergstedt 1</STEA>
  <STEG>Marienthaler THC 1</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>42</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>50</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2018-09-02</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>15</STLF>
  <STLG>18</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>THK Rissen 1</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>47</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>48</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>17</STLF>
  <STLG>15</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Marienthaler THC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>_:_</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>48</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>51</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>18</STLF>
  <STLG>16</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>THK Rissen 1</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>51</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>47</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>15</STLF>
  <STLG>16</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>SV Bergstedt 1</STEG>
  <SRES>3:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>52</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>52</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2018-09-16</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>17</STLF>
  <STLG>18</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Marienthaler THC 1</STEA>
  <STEG>THK Rissen 1</STEG>
  <SRES>0:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Tabelle>
  <Zeile>
   <XPLZ>1</XPLZ>
   <XTLF>15</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Der Club an der Alster 1</XNAM>
   <XSPL>2</XSPL>
   <XTOR>7:1</XTOR>
   <XPUN>6</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>2</XPLZ>
   <XTLF>18</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>THK Rissen 1</XNAM>
   <XSPL>3</XSPL>
   <XTOR>3:5</XTOR>
   <XPUN>6</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>3</XPLZ>
   <XTLF>17</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Marienthaler THC 1</XNAM>
   <XSPL>2</XSPL>
   <XTOR>0:1</XTOR>
   <XPUN>1</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>4</XPLZ>
   <XTLF>16</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>SV Bergstedt 1</XNAM>
   <XSPL>3</XSPL>
   <XTOR>2:5</XTOR>
   <XPUN>1</XPUN>
  </Zeile>
 </Tabelle>
 </Gruppe>
 <Gruppe>
 <GLFD>4</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Halbfinale</GNAM>
 <GRDE>3</GRDE>
 <GSYS>QU</GSYS>
 <GTAX>0</GTAX>
 <Team>
  <TLFD>19</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>20</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>TTK Sachsenwald 1</TNAM>
  <TNTT>TTK 1</TNTT>
  <TNKU>TTK 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>4</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>479</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>21</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Klipper THC 1</TNAM>
  <TNTT>Klipper 1</TNTT>
  <TNKU>Klipper 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>267</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>22</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhoster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>3</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>53</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>53</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2018-09-22</SDAG>
  <SUHR>15:30</SUHR>
  <SORT>HTHC Voßberg</SORT>
  <SOID>396</SOID>
  <STLF>19</STLF>
  <STLG>20</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>54</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>54</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2018-09-22</SDAG>
  <SUHR>17:00</SUHR>
  <SORT>HTHC Voßberg</SORT>
  <SOID>396</SOID>
  <STLF>21</STLF>
  <STLG>22</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>4:3</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 </Gruppe>
 <Gruppe>
 <GLFD>5</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Finale</GNAM>
 <GRDE>4</GRDE>
 <GSYS>QU</GSYS>
 <GTAX>0</GTAX>
 <Team>
  <TLFD>23</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>TTK Sachsenwald 1</TNAM>
  <TNTT>TTK 1</TNTT>
  <TNKU>TTK 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>479</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>24</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Klipper THC 1</TNAM>
  <TNTT>Klipper 1</TNTT>
  <TNKU>Klipper 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>267</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>25</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>26</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhoster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>55</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>56</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2018-09-23</SDAG>
  <SUHR>10:00</SUHR>
  <SORT>HTHC Voßberg</SORT>
  <SOID>396</SOID>
  <STLF>25</STLF>
  <STLG>26</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhoster HC 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>56</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>55</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2018-09-23</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT>HTHC Voßberg</SORT>
  <SOID>396</SOID>
  <STLF>23</STLF>
  <STLG>24</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC 1</STEG>
  <SRES>4:2</SRES>
  <SBEM></SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 </Gruppe>
</Liga>

 
Menü
» Info zum ...
» Wer spielt wo?
» Saison Archiv
» Schnittstellen
Auswahl

» Alle aktuellen Ligen
XML Datei
» XML Datei
 

» Impressum   » Datenschutz © 2018 • hockey.de