hoc@key Ergebnisdienst

XML Schnittstelle

FELD18 • HSH-JM-KA

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Liga>
 <AFMT>4</AFMT>
 <AOTI>Hamburg/Schleswig-Holstein</AOTI>
 <ATIT>Regionalliga - Knaben A</ATIT>
 <AMEL>1</AMEL>
 <Tag>
 <DLFD>0</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG></DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>1</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-07</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>2</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-10</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>3</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-14</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>4</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-17</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>5</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-20</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>6</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-21</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>7</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-24</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>8</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-04-28</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>9</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-05-26</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>10</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-02</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>11</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-03</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>12</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-07</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>13</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-09</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>14</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-11</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>15</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-14</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>16</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-16</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>17</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-17</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>18</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-21</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>19</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-06-30</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>20</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-07-01</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>21</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-08-18</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>22</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-08-25</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>23</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-08-26</DDAG>
 <DNAM>Neuer Spieltag</DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>24</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-01</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>rau</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>25</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-08</DDAG>
 <DNAM></DNAM>
 <DBEM>Ausrichter GTHGC</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>26</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-09</DDAG>
 <DNAM>Spieltag 21</DNAM>
 <DBEM>Ausrichter GTHGC</DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>27</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-15</DDAG>
 <DNAM>Qualifikationsrunde</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>28</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-16</DDAG>
 <DNAM>Vorrunde</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Tag>
 <DLFD>29</DLFD>
 <DIDE></DIDE>
 <DDAG>2018-09-22</DDAG>
 <DNAM>Finale</DNAM>
 <DBEM></DBEM>
 </Tag>
 <Gruppe>
 <GLFD>1</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Gruppe 1</GNAM>
 <GRDE>1</GRDE>
 <GSYS>DR</GSYS>
 <GTAX>1</GTAX>
 <GTAB>GS</GTAB>
 <Team>
  <TLFD>1</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhorster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>2</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>3</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>TTK Sachsenwald 1</TNAM>
  <TNTT>TTK 1</TNTT>
  <TNKU>TTK 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>479</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>4</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Der Club an der Alster 1</TNAM>
  <TNTT>Alster 1</TNTT>
  <TNKU>Alster 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>256</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>5</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Klipper THC</TNAM>
  <TNTT>Klipper</TNTT>
  <TNKU>Klipper</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>267</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>6</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Hamburger Polo Club 1</TNAM>
  <TNTT>Polo 1</TNTT>
  <TNKU>Polo 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>278</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>7</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Großflottbeker THGC 1</TNAM>
  <TNTT>Flottbek 1</TNTT>
  <TNKU>Flottbek 1</TNKU>
  <VART>T</VART>
  <TCLU>276</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>1</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>1</SNAM>
  <SDLF>24</SDLF>
  <SDAG>2018-09-01</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>6:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>2</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>2</SNAM>
  <SDLF>10</SDLF>
  <SDAG>2018-06-02</SDAG>
  <SUHR>12:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>5:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>3</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>3</SNAM>
  <SDLF>17</SDLF>
  <SDAG>2018-06-17</SDAG>
  <SUHR>10:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>Änderung lt. ZA-Entscheidung vorverlegt vom 18.8.18</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>4</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>4</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-04-28</SDAG>
  <SUHR>16:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>5</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>5</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2018-06-30</SDAG>
  <SUHR>15:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 1</STEG>
  <SRES>3:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>6</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>6</SNAM>
  <SDLF>3</SDLF>
  <SDAG>2018-04-14</SDAG>
  <SUHR>10:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>1</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>2:2</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>7</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>7</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2018-06-03</SDAG>
  <SUHR>18:30</SUHR>
  <SORT>Beckermannweg 35</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhorster HC 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>8</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>8</SNAM>
  <SDLF>21</SDLF>
  <SDAG>2018-08-18</SDAG>
  <SUHR>10:00</SUHR>
  <SORT>Beckermannweg 35</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>8:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>9</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>9</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-04-24</SDAG>
  <SUHR>18:15</SUHR>
  <SORT>Bambeker Straße</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>2:4</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt vom 28.04.18</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>10</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>10</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2018-06-30</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT>Barmbeker Straße</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>11</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>11</SNAM>
  <SDLF>5</SDLF>
  <SDAG>2018-04-20</SDAG>
  <SUHR>12:30</SUHR>
  <SORT>Beckermannweg 35</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM>rau - vom 14.4.verlegt-rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>12</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>12</SNAM>
  <SDLF>13</SDLF>
  <SDAG>2018-06-09</SDAG>
  <SUHR>10:00</SUHR>
  <SORT>Barmbeker Straße</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>2</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>4:4</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>13</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>13</SNAM>
  <SDLF>23</SDLF>
  <SDAG>2018-08-26</SDAG>
  <SUHR>11:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhorster HC 1</STEG>
  <SRES>0:5</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>14</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>14</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-05-26</SDAG>
  <SUHR>17:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>2:7</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>15</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>15</SNAM>
  <SDLF>19</SDLF>
  <SDAG>2018-06-30</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>1:4</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>16</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>16</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-04-24</SDAG>
  <SUHR>17:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC</STEG>
  <SRES>1:3</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt w/ Schulferien</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>17</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>17</SNAM>
  <SDLF>15</SDLF>
  <SDAG>2018-06-14</SDAG>
  <SUHR>17:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 1</STEG>
  <SRES>2:4</SRES>
  <SBEM>rau - Heimrechttausche, somit bei Polo</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>18</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>18</SNAM>
  <SDLF>11</SDLF>
  <SDAG>2018-06-03</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>3</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>TTK Sachsenwald 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>0:5</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>19</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>19</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-05-26</SDAG>
  <SUHR>10:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhorster HC 1</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>rau - Änderung w/ Doppelblegung</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>20</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>20</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR>12:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>21</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>21</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-04-21</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>22</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>22</SNAM>
  <SDLF>14</SDLF>
  <SDAG>2018-06-11</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC</STEG>
  <SRES>2:0</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt vom 09.06.</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>23</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>23</SNAM>
  <SDLF>12</SDLF>
  <SDAG>2018-06-07</SDAG>
  <SUHR></SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 1</STEG>
  <SRES>0:2</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt vom 3.6.18</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>24</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>24</SNAM>
  <SDLF>22</SDLF>
  <SDAG>2018-08-25</SDAG>
  <SUHR>14:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>4</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Der Club an der Alster 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>25</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>25</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR>11:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC</STEA>
  <STEG>Uhlenhorster HC 1</STEG>
  <SRES>2:3</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>26</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>26</SNAM>
  <SDLF>7</SDLF>
  <SDAG>2018-04-24</SDAG>
  <SUHR>18:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>2:4</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt vom 21.4.18</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>27</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>27</SNAM>
  <SDLF>18</SDLF>
  <SDAG>2018-06-21</SDAG>
  <SUHR>18:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>4:1</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt vom 16.06.</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>28</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>28</SNAM>
  <SDLF>2</SDLF>
  <SDAG>2018-04-10</SDAG>
  <SUHR>17:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>0:0</SRES>
  <SBEM>rau - verlegt vom 7.04.18 wegen Turnier</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>29</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>29</SNAM>
  <SDLF>23</SDLF>
  <SDAG>2018-08-26</SDAG>
  <SUHR>16:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 1</STEG>
  <SRES>2:0</SRES>
  <SBEM>rau - Verlegung vom 25.08.</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>30</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>30</SNAM>
  <SDLF>9</SDLF>
  <SDAG>2018-05-26</SDAG>
  <SUHR>12:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>5</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Klipper THC</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>2:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>31</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>31</SNAM>
  <SDLF>6</SDLF>
  <SDAG>2018-04-21</SDAG>
  <SUHR>10:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhorster HC 1</STEG>
  <SRES>2:4</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>32</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>32</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2018-06-16</SDAG>
  <SUHR>12:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>3:4</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>33</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>33</SNAM>
  <SDLF>4</SDLF>
  <SDAG>2018-04-17</SDAG>
  <SUHR>17:45</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>4:2</SRES>
  <SBEM>rau - Verlegung w/Schulferien Schlesw.Holstein</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>34</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>34</SNAM>
  <SDLF>24</SDLF>
  <SDAG>2018-09-01</SDAG>
  <SUHR>18:30</SUHR>
  <SORT>Heimrechttausche</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>35</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>35</SNAM>
  <SDLF>10</SDLF>
  <SDAG>2018-06-02</SDAG>
  <SUHR>11:00</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>36</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>36</SNAM>
  <SDLF>20</SDLF>
  <SDAG>2018-07-01</SDAG>
  <SUHR>12:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>6</STLF>
  <STLG>7</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Hamburger Polo Club 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>0:4</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>37</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>37</SNAM>
  <SDLF>16</SDLF>
  <SDAG>2018-06-16</SDAG>
  <SUHR>17:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>1</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Uhlenhorster HC 1</STEG>
  <SRES>1:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>38</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>38</SNAM>
  <SDLF>1</SDLF>
  <SDAG>2018-04-07</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>2</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>39</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>39</SNAM>
  <SDLF>24</SDLF>
  <SDAG>2018-09-01</SDAG>
  <SUHR>11:30</SUHR>
  <SORT></SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>3</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>TTK Sachsenwald 1</STEG>
  <SRES>8:1</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>40</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>40</SNAM>
  <SDLF>10</SDLF>
  <SDAG>2018-06-02</SDAG>
  <SUHR>13:30</SUHR>
  <SORT>Hemmingst. Weg</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>4</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>41</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>41</SNAM>
  <SDLF>21</SDLF>
  <SDAG>2018-08-18</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>5</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Klipper THC</STEG>
  <SRES>1:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>42</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>42</SNAM>
  <SDLF>8</SDLF>
  <SDAG>2018-04-28</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>7</STLF>
  <STLG>6</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Hamburger Polo Club 1</STEG>
  <SRES>1:2</SRES>
  <SBEM>Rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Tabelle>
  <Zeile>
   <XPLZ>1</XPLZ>
   <XTLF>1</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Uhlenhorster HC 1</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>38:11</XTOR>
   <XPUN>30</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>2</XPLZ>
   <XTLF>2</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Harvestehuder THC 1</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>36:25</XTOR>
   <XPUN>23</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>3</XPLZ>
   <XTLF>4</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Der Club an der Alster 1</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>20:17</XTOR>
   <XPUN>19</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>4</XPLZ>
   <XTLF>7</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Großflottbeker THGC 1</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>29:18</XTOR>
   <XPUN>18</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>5</XPLZ>
   <XTLF>6</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Hamburger Polo Club 1</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>23:24</XTOR>
   <XPUN>16</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>6</XPLZ>
   <XTLF>5</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Klipper THC</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>17:20</XTOR>
   <XPUN>14</XPUN>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>7</XPLZ>
   <XTLF>3</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>TTK Sachsenwald 1</XNAM>
   <XSPL>12</XSPL>
   <XTOR>11:59</XTOR>
   <XPUN>0</XPUN>
  </Zeile>
 </Tabelle>
 </Gruppe>
 <Gruppe>
 <GLFD>2</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Endrunde</GNAM>
 <GRDE>2</GRDE>
 <GSYS>PL</GSYS>
 <GTAX>2</GTAX>
 <GTAB>GS</GTAB>
 <Team>
  <TLFD>8</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhorster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>9</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Großflottbeker THGC 1</TNAM>
  <TNTT>Flottbek 1</TNTT>
  <TNKU>Flottbek 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>4</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>276</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>10</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>11</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Der Club an der Alster 1</TNAM>
  <TNTT>Alster 1</TNTT>
  <TNKU>Alster 1</TNKU>
  <VART>P</VART>
  <VPLZ>3</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>256</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>43</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>43</SNAM>
  <SDLF>25</SDLF>
  <SDAG>2018-09-08</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>8</STLF>
  <STLG>9</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Großflottbeker THGC 1</STEG>
  <SRES>3:2</SRES>
  <SBEM> n. P.-rau (0:0)</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>44</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>44</SNAM>
  <SDLF>25</SDLF>
  <SDAG>2018-09-08</SDAG>
  <SUHR>11:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>10</STLF>
  <STLG>11</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Harvestehuder THC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>4:0</SRES>
  <SBEM> rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Tabelle>
  <Zeile>
   <XPLZ>1</XPLZ>
   <XTLF>10</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Harvestehuder THC 1</XNAM>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>2</XPLZ>
   <XTLF>11</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Der Club an der Alster 1</XNAM>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>3</XPLZ>
   <XTLF>8</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Uhlenhorster HC 1</XNAM>
  </Zeile>
  <Zeile>
   <XPLZ>4</XPLZ>
   <XTLF>9</XTLF>
   <XTID></XTID>
   <XNAM>Großflottbeker THGC 1</XNAM>
  </Zeile>
 </Tabelle>
 </Gruppe>
 <Gruppe>
 <GLFD>3</GLFD>
 <GIDE></GIDE>
 <GNAM>Finale</GNAM>
 <GRDE>3</GRDE>
 <GSYS>QU</GSYS>
 <GTAX>0</GTAX>
 <Team>
  <TLFD>12</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Großflottbeker THGC 1</TNAM>
  <TNTT>Flottbek 1</TNTT>
  <TNKU>Flottbek 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>276</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>13</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Der Club an der Alster 1</TNAM>
  <TNTT>Alster 1</TNTT>
  <TNKU>Alster 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>2</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>256</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>14</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Uhlenhorster HC 1</TNAM>
  <TNTT>UHC 1</TNTT>
  <TNKU>UHC 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>266</TCLU>
 </Team>
 <Team>
  <TLFD>15</TLFD>
  <TIDE></TIDE>
  <TNAM>Harvestehuder THC 1</TNAM>
  <TNTT>HTHC 1</TNTT>
  <TNKU>HTHC 1</TNKU>
  <VART>S</VART>
  <VPLZ>1</VPLZ>
  <VGOS></VGOS>
  <TCLU>263</TCLU>
 </Team>
 <Spiel>
  <SLFD>45</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>45</SNAM>
  <SDLF>26</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR>09:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>12</STLF>
  <STLG>13</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Großflottbeker THGC 1</STEA>
  <STEG>Der Club an der Alster 1</STEG>
  <SRES>2:3</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 <Spiel>
  <SLFD>46</SLFD>
  <SIDE></SIDE>
  <SNAM>46</SNAM>
  <SDLF>26</SDLF>
  <SDAG>2018-09-09</SDAG>
  <SUHR>11:30</SUHR>
  <SORT>Otto-Ernst-Str.</SORT>
  <SOID></SOID>
  <STLF>14</STLF>
  <STLG>15</STLG>
  <STID></STID>
  <STIG></STIG>
  <STEA>Uhlenhorster HC 1</STEA>
  <STEG>Harvestehuder THC 1</STEG>
  <SRES>2:0</SRES>
  <SBEM>rau</SBEM>
  <SSRI></SSRI>
  <SSRI></SSRI>
  <SSR1></SSR1>
  <SSR2></SSR2>
  <SBEO></SBEO>
  <SSP1></SSP1>
  <SSP2></SSP2>
  <SSP3></SSP3>
 </Spiel>
 </Gruppe>
</Liga>

 
Menü
» Info zum ...
» Wer spielt wo?
» Saison Archiv
» Schnittstellen
Auswahl

» Alle aktuellen Ligen
XML Datei
» XML Datei
 

» Impressum   » Datenschutz © 2018 • hockey.de